CANAL DE PRÓXIMOS POLITÓLOGOS

lunes, 21 de enero de 2008

DEREITO A UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA*

Artigo 31: Avaliación e cualificación
A cualificación das probas faraa pública o responsable da materia mediante unha lista oficial, nos lugares previstos para tal efecto no centro, e no prazo máximo fixado na normativa de ordenación académica.
Artigo 32: Do dereito de revisión
Os estudiantes teñen dereito a revisa-lo seu propio exame, nas datas e horarios fixadas polo profesor e publicadas xuntamente coas cualificacións.
A revisión terá lugar no centro, sendo atendido polos profesores encargados da cualificación ou polo profesor que coordine a materia en casos excepcionais, de acordo coas normas aprobadas para tal efecto pola Xunta de Goberno.
Artigo 33: Da impugnación das cualificacións
No caso de que o alumno considere que a cualificación outorgada supón un tratamento arbitrario ou discriminatorio poderá impugnala, mediante petición motivada dirixida ó decano ou director do centro no prazo de dez días dende a publicación da mesma.
O decano ou director, no caso de admitir a trámite a impugnación, dará traslado ó órgano competente para a súa resolución de acordo co procedemento aprobado pola Xunta de Goberno.

*Estatuto do Estudantado da Universidade de Santiago de Compostela.

No hay comentarios:

 
Elegant de BlogMundi